Thursdays

5:30 – 6:15 am: BootCamp

6:30 – 7:15 am: BootCamp

9:30 – 10:15 am: BootCamp

4:15-4:45 pm: 30Burn

5:00-5:30 pm: 30Burn

6:00 – 6:45 pm: Power Vinyasa